به وب سایت مبلمان اداری پارس سازه خوش آمدید.

تلفن تماس مبلمان اداری پارس سازه

عنوان 1

سلام  شسیب کمیتسب تشسیکبنم شسکیبت

شیس شکسینمت کشمسنی 

 

عنوان 2

سیشک شنمیسب مکشنتس

 

عنوان 3

شیکسبم نتسشیکمبنت

نکاتی برای تعمیر جک صندلی اداری :

در تعمیر جک صندلی اداری روندی که اتفاق می افتد این است که تمیرکاران قطعات خراب و مشکل ساز را شناسایی کرده و قطعاتی سالم و با کیفیت را جایگزین آنها میکنند. انتخاب این قطعات بسیار مهم است ، این قطعات باید از قطعات اصلی همان برند صندلی اداری و از قطعات با کیفیت در بازار انتخاب شوند. اصلا نباید در تعمیر صندلی از قطعات تقلبی و یا قطعاتی که در درجه چندم اهمیت از لحاظ کیفیت قرار داشته باشند.

تاثیر خرابی جک صندلی اداری در نشست پیدا کردن صندلی:

در نگاه اول با دیدن نشست صندلی اداری شاید فکر کنید که نیاز به تعمیر صندلی اداری دارید در صورتی که این تصور اشتباه است و ربط چندانی به تعمیر جک صندلی اداری پیدا نمیکند. علت نشست صندلی برمیگردد به خالی شدن سیلندر گاز موجود در محفظه ی پیستون که با فشار بالای خود باعث نگه داشته شدن صندلی می شده است و حالا با خالی شدن آن دیگر صندلی در حالتی که باید نمی ایستد و مرتبا نشست پیدا میکند. زمانی که این مشکل برای صندلی شما پیش می آید و شما به تعمیرکار برای انجام تعمیر صندلی اداریمراجعه میکنید یک تعمیرکار تخصصی میتواند در عرض چند ثانیه سیلندر خراب را برای شما تعویض کرده و با یک سیلندر جدید جایگزین کند.

زمانی که برای تعمیر صندلی اداری اقدام میکنیم چگونه بخش های مختلف صندلی را از هم جدا میکنند؟

زمانی که شما برای تعمیر صندلی اداری اقدام میکنید تعمیرکار در ابتدا سعی میکند که با نگاه اول وو بررسی های مقدماتی مشکل اصلی را پیدا کرده و تشخیص دهد و بعد از آن برای تعمیر صندلی اداری قسمت های مختلف را از هم جدا کرده و کار تعمیر را شروع کند.

تعمیرکار صندلی در زمان تعمیر صندلی اداری باید به نحوه باز کردن بخش های مختلف صندلی دقت کند . برای بازکردن و جدا کردن بخش های مختلف صندلی برای اینکه از صدمه دیدن صندلی و جلوگیری از وارد آمدن فشار بر روی پایه های صندلیآن را برمیگردانند و در حالت برگردانده شده اجزای صندلی را از هم جدا میکنند.

تفاوت صندلی اداری با صندلی های دیگر در چیست؟

صندلی اداری طوری طراحی شده است که برای استفاده های طولانی مدت مفید باشد یعنی در استفاده هایی که بهمدت طولانی است کمترین خستگی را از خود به جا بکذارد. از طرفی بخاطر اینکه بیشترین زمان یک کارمند در محل کار بر روی صندلی اداری میگذرد بنابراین ارگونومیک بودن و داشتن استانداردهای صندلی های اداری برای این نوع صندلی ها بسیار لازم است. بنابراین ایده ی بوجود آمدن صندلی اداری ار نیاز به یک صندلی راحت داشتن برای مدت زمان های کاری طولانی بوجود آمد.

1- تا می توانید هنگام کار از جایتان بلند شوید و حرکت داشته باشید.

2- تا جایی که ممکن است وسایل روی میز را در دسترس خود قرار دهید تا برای استفاده از آنها لازم نباشد مرتب روی میز خم شوید.

3- هنگام کار عضلات خود را شل و ریلکس(relax) کنید تا متحمل فشار انقباض عضلانی اضافی روی بدن خود نشوید.

میز کار
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع 70 ﺗﺎ 80 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰ راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ. ﻣﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻀﺎي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺰاي راﻳﺎﻧﻪ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺜﻞ ﭼﺎﭘﮕﺮ، ﭘﻮﻳﺸﮕﺮ، ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ و... را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.روی میز محلی برای قرار گرفتن ﻣﺎوس و ﺣﺮﻛﺖ راﺣﺖ آن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ .

زیر پایی
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶﺧﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎﻫﺎ ﻳﻚ زﻳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻛﺎرﺑﺮ ﭘﺎﻫﺎ را روي آنﻗﺮار داده و در مدت ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از راﻳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻮد.

صندلی
ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﺎري ﻛﻪ ﺑﺎ راﻳﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﺪ، ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ روي ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ. ﭘﺲﺻﻨﺪﻟﻲ راﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ راﺣﺖ و ارﺗﻔﺎع آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﭘﺸﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮايﻛﻤﺮ و ﮔﺮدن ﺑﺎﺷﺪ و ﺻﻨﺪﻟﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﺑﭽﺮﺧﺪ.

در زمانهای گذشته ساخت اکثر محصولات و میزهای اداری با چوب و تخته های چند لایی و فیبر و دیگر فراورده های چوبی بود و این فراورده ها نیاز تولید کننده ها را تآمین نمیکرد چون علاوه بر صرف وقت طولانی برای تولید نیاز برای صرف زمان برای رنگ محصولات نیز بود. همین امر کافی بود تا محصولی با نام ام دی اف که یک واژه انگلیسی و مخفف واژه تخته فیبر با چگالی بالا بود پای خود را به ایران باز کند که این محصول به دلیل:

  • - تولید در ابعاد و ضخامت مختلف
  • - سطح تراکم
  • - قابلیت ابزار خوری
  • - پایداری و مقاومت بالای آن
  • - قیمت مناسب

مورد توجه تولیدکنندگان کشورمان قرار گرفت. از دیگر مزایای ام دی اف

ادامه مطلب...

مهمترین اصل در زمینه صندلی اداری بحث ارگونومی و راحتی و ارامش افراد می باشد. ارگونومی یعنی ارتقا بهروری و رفاه انسان. ارگونومی یعنی تطبیق محصول و محیط با فرد نه اینکه فرد خود را با محصول مطابق سازد. با این روش می توان شرایط محیطی و محصولات مطابق میل انسان تغییر کند نه اینکه انسان خود را با محیط تطبیق دهد. عدم رعایت ارگونومی به دلیل استفاده در ساعات طولانی کاربران در نهادها باعث ناراحتی و افزایش خستگی و عدم آرامش-فشار به ستون فقرات و احساس درد در کمر و گردن کاربران می شود. مجموعه این عوامل راندمان و بازدهی را به شدت کاهش میدهد. پس رعایت ارگونومی علاوه بر حفظ سلامت کاربران باعث ایجاد آرامش می شود و وجه تمایز و جدا کننده تولید کنندگان از مابقی رقبا می باشد.

میز کارشناسی

در زمینه مبلمان اداری یکی از مهمترین مباحث همواره مبحث ارگونومی بوده. پس بر آن شدیم تا شما را با مفهوم این واژه و چگونگی پیدایش این کلمه آشنا کنیم.
واژه ارگونومی نخستین بار در سال 1857 میلادی توسط پژوهشگر لهستانی در مقاله ای پیرامون همین مطلب به کار رفت.
پس از آن طی جنگ جهانی دوم گروهی از مهندسان –مردم شناسان و روانشناسان گرد هم جمع شدند تا مسایل طراحی و آموزشی را حل و فصل کنند و برای توصیف این نگرش مهندسی انسانی به کار میرفت که منجر به رشد ارگونومی شد. همزمان با رشد ارگونومی انجمن های حمایت کننده پا گرفته و با گذشت زمان گسترش یافت.
ارگونومی در واقع ظرفیتها و توانمندی انسان را بررسی میکند و سپس اطلاعات به دست آمده را در طراحی مشاغل – فراورده ها و محیط کار و تجهیزات به کار میبندد.

یکی از دیگر اصول در زمینه تجهیزات اداری توجه به طراحی متناسب با فضا و نور میباشد. یعنی اینکه ساخت تجهیزات متناسب با فضای واحد درخواست کننده طراحی شود .به طور مثال در فضای اتاق مدیریت از نورهای طبیعی و مصنوعی استفاده میشود که نور مصنوعی معمولا از طریق سقف و توسط لامپ های فلورسنت تآمین میشود و یا فضای معاونت کمابیش شبیه به فضای مدیریت است و باید دارای ارتباط خوب با دیگر بخشها باشد ویا در قسمتهای مالی با توجه به حجم بالای پرونده ها فضای لازم جهت بایگانی و کمدهای زونکن خور در نظر گرفته شود.در بخشهای دیگر هر سازمانی حراست -عقیدتی و ...نیز به همین منوال میباشد.طراحی و ساخت و تجهیزات باید متناسب با نیاز واحد درخواست کننده باشد.

صندلی اداری
مهمترین اصل در زمینه صندلی اداری بحث ارگونومی و راحتی و آرامش افراد می‌باشد. آرگونومی یعنی ارتقا بهروری و رفاه انسان. آرگونومی یعنی تطبیق محصول و محیط با فرد نه اینکه فرد خود را با محصول مطابق سازد. با این روش می‌توان شرایط محیطی و محصولات مطابق میل انسان تغییر کند نه اینکه انسان خود را با محیط تطبیق دهد. عدم رعایت ارگونومی به دلیل استفاده در ساعات طولانی کاربران در نهادها باعث ناراحتی و افزایش خستگی و عدم آرامش، فشار به ستون فقرات و احساس درد در کمر و گردن کاربران می‌شود. مجموعه این عوامل راندمان و بازدهی را به شدت کاهش می‌دهد. پس رعایت ارگونومی علاوه بر حفظ سلامت کاربران باعث ایجاد آرامش می‌شود و وجه تمایز و جدا کننده تولید کنندگان از مابقی رقبا می‌باشد.
میز مدیریت
در زمانهای گذشته بدلیل وجود سیستم سنتی در همه نهادها و شرکتهای دولتی کارها و نامها به صورت دستی و کاغذی بوده ولی با توجه به ورود رایانه دیگر سیستم اداری به تدریج عوض شد و با تغییر سیستم اداری نیاز به تغییر و طراحی میزهای اداری ایجاد شد چون باید فضای لازم برای تجهیزات پیشرفته و کامپیوتر در نظر گرفته می‌شد. مثلا باید فضای کیبورد، کیس و مانیتور در میزها بوجود می‌آمد و طراحی انها دسترسی آسان به هر یک از آنها در نظر گرفته می‌شد.
 
آنچه در تمامی میزها مشترک است توجه به شکل و شمایل میز، متناسب بودن با فضا، نصب و مونتاژ و جا به جایی آسان آن و مشخصات فنی و رعایت استانداردها می‌باشد. مثلا ارتفاع استاندارد یک میز اداری بین 72 تا 75 سانتیمتر می‌باشد و نمیتوان برای یک مدیر یا کارمند میزی به ارتفاع نیم یا یک متر در نظر گرفته شود. امروزه تمامی میزهای اداری دارای طلق پایه تنظیمی می‌باشند که متناسب با نیاز فرد تنظیم می‌شود که این یک حسن محسوب می‌شود، دیگر مثل گذشته نیست.

خبرنامه پارس سازه

حمل رایگان محصولات در تهران برای خرید بالای 5 میلیون تومان